Borsa de Treball Municipal On-line

Condicions d'ús de la Borsa de Treball Municipal de Cambrils (BTM) i de la web

Les dades personals que conté la Borsa de Treball Municipal de Cambrils gaudeixen de la protecció prevista al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació http://www.cambrils.cat/ocupacio

Les ofertes de treball han de ser vacants de l’empresa i han d’oferir contractes legalment vàlids. La BTM no acceptarà ofertes d’empreses o negocis multinivell, ni les que requereixin una inversió de diners per part del sol·licitant, ni les d’activitat sexual o pornogràfica.

Les persones que utilitzin aquesta eina es comprometran a fer un ús adient dels continguts i serveis que s’ofereixen a la web. També es comprometran a no emprar aquests serveis per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenació legal, així com introduir o difondre virus informàtics a la xarxa, provocar danys als sistemes de la web de la BTM, dels proveïdors o de terceres persones.

L’incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol ús indegut dels continguts de la web donen lloc a exercir totes les accions civils i penals que puguin correspondre per dret.

 

Quines garanties de seguretat oferim des de la Borsa de Treball Municipal (BTM)

L’objectiu principal de la BTM on-line és la mediació entre les persones demandants d’ocupació i les empreses i/o particulars que cerquen personal. Per mantenir una privacitat s’ofereixen una sèrie de contrasenyes que permeten, a empreses i a sol·licitants, la confidencialitat de les dades personals. Les empreses i/o particulars que volen introduir una oferta i les que ja formen part de la BTM però accedeixen per primer cop a la web, tenen la possibilitat d’assignar-se una contrasenya.

D’aquesta manera, cada cop que es vulguin modificar dades podran accedir-hi mantenint-les en confidencialitat i podran utilitzar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a tot allò que estigui relacionat amb la informació personal afegida a la BTM on-line.

Els currículums s’enviaran a les empreses que cerquen personal de forma automàtica quan coincideixi amb el perfil sol·licitat per a aquella determinada oferta. Tanmateix, si heu publicat l’oferta on-line, podreu rebre currículums dels usuaris de Cambrils que s’hagin interessat per a aquella determinada oferta encara que no compleixin el perfil.

Les contrasenyes d’accés mai seran lliurades a terceres persones.